Regulamin

 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1.1. Open Your Mind 2017 – Zlot Kadry Wędrowniczej jest wydarzeniem skierowanym do instruktorów ZHP oraz do wędrowników. W ramach Zlotu organizowane są:

 • Zlot początkujących drużynowych oraz osób chcących rozpocząć pracę z grupą wędrowniczą.
 • Zlot drużynowych wędrowniczych będących już dłuższy czas na funkcji, chcących czegoś więcej.
 • Zlot kadry wędrowniczej, która chce działać lepiej z projektami i dobrą, ciekawą oraz mądrą służbą.
 • Zlot obecnych i przyszłych członków kapituł stopni wędrowniczych.
 • Zlot namiestników wędrowniczych oraz instruktorów pracujących z kadrą wędrowniczą – programowcy, szczepowi.
 • Zlot akademików oraz studentów, którzy chcą poznać harcerstwo akademickie.

1.2. Organizatorem Zlotu są: Zespół Wędrowniczy Wydziału Wsparcia Metodycznego Głównej Kwatery ZHP, a w jego imieniu Komenda Zlotu. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do rozpatrywania i rozstrzygania związanych z regulaminem wszelkich rozbieżności, sporów i wątpliwości.

1.3. Program Zlotu Kadry Wędrowniczej oraz wszelkie niezbędne informacje są zamieszczane na stronie internetowej www.zlotkadrywedrowniczej.wordpress.com

1.4. Obowiązki organizatora:

 • Zapewnienie obiadu w dniu 27.05.2017 (sobota)
 • Zapewnienie pola namiotowego – miejsca na rozbicie namiotu
 • Zapewnienie wrzątku przez cały czas trwania zlotu
 • Zapewnienie programu szkoleniowego.
 • Zapewnienie zaplecza sanitarnego.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zlotu Kadry Wędrowniczej w terminie do dnia 14 maja 2017 roku w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń. W takiej sytuacji nastąpi zwrot wpłaty na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy.

 1. ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY FORMALNOŚCI

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie Kadry ZHP jest:

 • Ukończenie 18 lat, a w przypadku osób niepełnoletnich instruktorów wypełnienie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na udział w zlocie dostępnej do pobrania na stronie internetowej www.zlotkadrywedrowniczej.wordpress.com
 • Zarejestrowanie chęci uczestnictwa, w terminie do 12 maja 2017 w postaci wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.zlotkadrywedrowniczej.wordpress.com
 • Uiszczenie opłaty za Zlot – dodatkowej, zadaniowej składki członkowskiej do dnia 18 maja 2017.

2.2.Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb związanych z realizacją Open Your Mind 2017 – Zlotu Kadry Wędrowniczej

2.3. Całkowity koszt uczestnictwa w Open Your Mind 2017 – Zlocie Kadry Wędrowniczej, łącznie z kosztami podróży, ponosi uczestnik.

2.4. Dodatkowa składka członkowska zadaniowa związana z udziałem w Open Your Mind 2017 – Zlocie Kadry Wędrowniczej wynosi: 55 zł. (pięćdziesiąt pięć złotych).

2.5. Składkę zadaniową należy opłacić przelewem na konto organizatora: 71 1140 1010 0000 5392 2900 1008

2.6. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać i okazać na życzenie, kopię indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Open Your Mind 2017 – Zlotu Kadry Wędrowniczej.

2.7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Open Your Mind 2017 – Zlocie Kadry Wędrowniczej zwrot wpłaty odbywa się na następujących zasadach:

 • Zgłoszenie rezygnacji do 30 kwietnia 2017 r. – zwrot 100% wpłaty, zgłoszenie rezygnacji od 1 maja 2017 r. do maja  2017 r. – zwrot 50% wpłaty, reszta wpłaty pozostaje bezzwrotnie u organizatora tytułem kosztów manipulacyjnych, zgłoszenie rezygnacji od 13 maja 2017 r. włącznie – brak zwrotu wpłaty.
 • Zgłoszenie rezygnacji na 14 i mniej dni przed terminem Open Your Mind 2017 – Zlotu Kadry Wędrowniczej – zwrot nie przysługuje.

Zgłaszając rezygnację należy podać imię i nazwisko, formę zlotową oraz numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy.

2.8 Organizator może odmówić przyjęcia na Open Your Mind 2017 – Zlot Kadry Wędrowniczej ze względu na wyczerpany limit miejsc. W przypadku wystąpienia faktu wyczerpania wolnych miejsc na konkretne zloty na dany zlot zostanie podana niezwłocznie na stronie internetowej: www.zlotkadrywedrowniczej.wordpress.com.

2.9. Uczestnikom Zlotu Kadry Wędrowniczej usuniętym przez organizatora z powodu łamania niniejszego regulaminu lub Prawa Harcerskiego zwrot opłaty za Zlot Kadry ZHP nie przysługuje.

2.10. Uczestnik bierze udział w Open Your Mind 2017 – Zlocie Kadry Wędrowniczej na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty i szkody jakie spowoduje. Akceptując regulamin, uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko organizatorowi, sponsorom, uczestnikom, organom ZHP, właścicielom terenu, a także innym osobom powiązanym z organizacją imprezy w związku z wypadkami lub stratami i szkodami związanymi z imprezą, chyba, że wypadek, strata lub szkoda były zamierzone lub wyniknęły z rażącego zaniedbania organizatorów.

2.11. Uczestnicy są zobowiązani do:

 • Przestrzegania Prawa Harcerskiego;
 • Posiadania namiotu i ekwipunki do nocowania w warunkach turystycznych (karimata, śpiwór itp.)
 • Obecności na zajęciach Open Your Mind 2017 – Zlotu Kadry Wędrowniczej. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na 20% zajęć (które już się odbyły), chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami (udokumentowanymi przez uczestnika), takimi jak np. choroba;
 • Aktywnego udziału na wszystkich zajęciach;
 • Zgłaszania wszystkich sytuacji zagrożenia i rażących przypadków nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, do biura zlotu.
 • Przestrzegania:
  • godzin posiłków;
  • zakazu wprowadzania zwierząt na teren zlotu
  • zakazu opuszczania terenu zlotu i wchodzeniu na teren zlotu bez rejestracji w biurze zlotu;
  • ciszy nocnej poza miejscami przeznaczonymi na rozmowy i śpiewanie poza terenem obozowiska w wyznaczonych przez organizatora godzinach.
 • Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, jak również:
  • regulaminu poruszania się po drogach
  • regulaminu mundurowego ZHP
  • instrukcji sanitarnej obozu
  • regulaminu przeciwpożarowego
  • regulaminu kąpieli
  • oraz innych obowiązujących dokumentów ZHP

2.12. Goście są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zlotu, w tym obowiązków uczestnika za wyjątkiem punktów: 2.9.a, 2.9.b,2.9.c. Na terenie zlotu również gości zlotu nie będących harcerzami obowiązuje całkowity zakaz palenia i picia alkoholu.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

3.1. Otwarty ogień wolno rozpalać tylko w terminach i miejscach wskazanych przez organizatora i pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać go bez nadzoru. W sytuacji wysokiego zagrożenia lasu pożarem organizator może ograniczyć możliwość rozpalania ognia, włącznie z całkowitym zakazem.

3.2. W razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników, uczestnicy Open Your Mind 2017 – Zlotu Kadry Wędrowniczej są zobowiązani do udzielania wzajemnej pomocy oraz poinformowania o takim fakcie organizatora (biuro zlotu, komendant formy) lub odpowiednie służby porządkowe.

3.3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nagłych zdarzeń organizator ma prawo czasowo lub definitywnie przerwać Open Your Mind 2017 – Zlot Kadry Wędrowniczej. W tej sytuacji uczestnicy powinni wykonywać instrukcje od organizatora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Uczestnicy Open Your Mind 2017 – Zlotu Kadry Wędrowniczej są zobowiązani do rejestracji w biurze Zlotu w dniu 26 maja 2017 od godz. 18.00 do godz. 20.00

4.2. Uczestnicy opuszczają teren zlotu w dniu 28 maja 2017 r. do godz. 15.00

4.3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

Załącznik do regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA OPEN YOUR MIND 2017 – ZLOTU KADRY WĘDROWNICZEJ:

Ja, dokonujący rejestracji na  Zlot Kadry Wędrowniczej Województwa Łódzkiego za pomocą strony www.zlotkadrywedrowniczej.wordpress.com wyrażam chęć uczestnictwa w Zlocie i oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 2. Mam pełną świadomość, iż uczestniczę w Zlocie Kadry Wędrowniczej na własną odpowiedzialność;.
 3. Ponoszę wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie sam spowoduję.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż organizator nie ponosi odpowiedzialności za moje działania lub zaniechania.
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych na potrzeby związane z organizacją Zlotu.
 6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku uwidocznionego w filmach i na fotografiach ze Zlotu Kadry Wędrowniczej do celów związanych z przedstawieniem relacji z imprezy oraz w celach promocyjnych, w tym w szczególności na:
 • Fotorelacje w prasie, portalach i na stronach internetowych
 • Reprodukcje na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, w galeriach zdjęć oraz wszelkich innych materiałach promocyjnych tu niewyszczególnionych.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać cofnięta (wyłącznie w formie pisemnej), jednak nie wcześniej niż rok po zakończeniu Open Your Mind 2017 – Zlotu Kadry Wędrowniczej.

Reklamy